تماس با ما  

تلفن گویا : 33912713-33912739

تلفن مدیر و نمابر : 33901109

تلفن معاونت : 33960109-33960108

تلفن مشاورین : 33955252

آدرس وب سایت : www.bahonar12.ir

آدرس پست الکترونیک دبیرستان  : dp_shahidbahonar@yahoo.com
آدرس پست الکترونیک مدیر دبیرستان  :             R.talebib@yahoo.com   

 
  عکسهای مدرسه