اردوها  
1-اردوی دماوند قبل از شروع سال تحصیلی دانش آموزان جدید الورود جهت آشنایی با کادر و مقررات مدرسه
2-ارودی یک روزه پینت بال در سه مرحله
3-اردوی آبان ماه ویژه کادر دبیرستان در اردوگاه سد کرج 
4-اردوی 3 روزه قشم ویژه همکاران فرهنگی
5-اردوی دانش آموزی 5 روزه مشهد مقدس 29 دی تا 2 بهمن 91
6-اردوی نیم روزی بازدید از موزه عبرت در چهار مرحله
7-اردوی نیم روزی بازدید از موزه دفاع مقدس در سه مرحله
9-اردوی بازدید از تلمبه خانه تهران
 
  عکسهای مدرسه