آیین نامه اجرایی  

 

باسمه تعالی

آئین نامه انضباطی دبیرستان  هیات اُمنایی شهید باهنر

تعلیم بگیر تا بدانی ، گرامی بدار تا گرامی گردی

     ولی محترم دانش آموز و دانش آموز  گرامی

    اکنون که به برکت خون پاک شهیدان و رهبری مدبرانه ی امام خمینی (ره)  درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران به بارنشسته است و توطئه های                   دشمنان خبیث  وکینه توز انقلاب ، با جانفشانی فرزندان دلیر میهن اسلامی خنثی شده است  واینک که شکوه ایمان با   درایت  رهبر معظم انقلاب              وخدمات دولت محترم جمهوری اسلامی  درقله های بلند جهان جلوه گرشده  وچشم دشمنان شکست خورده را کور کرده است ، فردای این                    انقلاب را ترکیبی از ایمان وعلم وتقوی  وآگاهی یعنی دانایی (تخصص ) همراه با تعهد ، نگاهبان است که فرزندان ما باید  خودرا به این سلاح تجهیز            نمایند تا درجنگ سیاسی وفرهنگی واقتصادی با دشمن پلید اسلام وشیطان بزرگ  سربلند وسر افراز بیرون آیند .

   مدیریت دبیرستان هیات امنایی شهید باهنر براین باور است که  با مشارکت وهمدلی اولیای دانش آموزان  وهمه ی نیروهای مومن  ومتعهد ، بتواند         گامی بزرگ در تربیت نیروهای آینده انقلاب به جلو بردارد واین مهم ، میسر نیست مگر با : 1- تلاش همه جانبه  ومنظم ازسوی مسئولین دبیرستان                              2- اجرای نظم ودقت وپشتکار درانجام وظایف دانش آموزی  3 نظارت  وپیگیری هوشمندانه و دقیق ومستمر  والدین

            دانش آموز دبیرستان شهید باهنر همواره سعی وتلاش می کند تا :

1-     راس ساعت مقرر  در مدرسه حاضر باشد و درتمام ساعات تعیین شده از طرف دبیرستان (رسمی + فوق برنامه + آزمون )  درمدرسه حاضرشده و به هیچ وجه تاخیر ورود نداشته باشد ( مگر با هماهنگی قبلی و اجازه ولی از دبیرستان )

2-     با توجه به توانایی فردی تمام سعی وتلاش خود راجهت پیشرفت تحصیلی خود و ایجاد شوق تحصیل در سایر دانش آموزان اعمال کند .

3-     به جز در مواقع ضروری  (به تشخیص اولیاو مسئولین ) درفعالیتهای دبیرستان  غایب نشود .

تذکر  1 :  درصورت غیبت ، والدین دانش آموز موظف هستندتا ساعت 9 صبح  همان روز مراتب رابه اطلاع مسئولین برسانند   درغیر اینصورت غیبت دانش آموز غیرموجه تلقی شده واز نمره ی انضباط وی کسر می گردد .  روز بعد ، حضور ولی برای توضیح و ارائه مدرک جهت موجه نمودن غیبت ، الزامی است

4-     درکلیه فعالیت های عمومی دبیرستان ( صبحگاه ، نماز جماعت ، مراسم ملی و مذهبی و... ) حضور فعال داشته باشد .

5-     خودراموظف به شرکت در برنامه های آموزشی  نظیر کلاسهای فوق برنامه آموزشی و فرهنگی ، آزمو نها وامتحانات  وهمایش های مصوب شورای مدرسه  بداند .

6-     با توجه به نقش موثر  والدین  در رشد وتربیت فرزندان ، اولیای خود راملزم به مراجعه ی ماهانه به دبیرستان بنماید .

7-     چنانچه بصورت کتبی یا شفاهی از طرف  دبیرستان نیاز به حضور ولی دانش آموز تشخیص داده شود ، مراتب راسریعا به اطلاع آنان برساند .

8-     درداخل وخارج محیط مدرسه شئونات اسلامی را رعایت کرده وبه آداب ظاهری و گفتار ورفتار مودب به آداب اسلامی  مقید   باشد .

 

9-     وضع ظاهری و پوشش وی  منطبق یا شخصیت دانش آموز مسلمان باشد واز پوشیدن لباس های نامناسب ( نظیر  پیراهن نقش دار با طرح  ورنگ های تند و زننده ، آستین کوتاه ،شلوار چسبان ونامناسب به تشخیص مسئولین دبیرستان ) بپرهیزد .

 

 

10-  با موی سرکوتاه وبدون استفاده از مواد  حالت دهنده  و موی صورت (ریش  ) ساده وبدون مدل های زننده ومناسب با شئونات دانش آموزی در دبیرستان حاضر شود .

تذکر  2 : تشخیص  لباس مناسب و و وضعیت ظاهری مطابق یا شان دانش آموزی ، بعهده ی مسئولین مدرسه است .

 

11-  با صدای زنگ مدرسه ،قبل از استاد وارد کلاس شود وبعد ازایشان از کلاس خارج گردد.

تذکر 3:    دانش آموزان درساعات تفریح ،ملزم به حضور در حیاط مدرسه بوده وحضور  دانش آموز در ساعات تفریح واستراحت  در کلاس  وراهرو ها پذیرفته نخواهد شد .

12-   بهداشت محیط و بهداشت فردی را رعایت کند و در حفظ   آن  بکوشد .

تذکر  4: در راستای ترویج مدرسه زندگی، دانش آموزان  موظف به  نظافت محل تحصیل خود به صورت هفتگی یا ماهیانه  می باشند .

13- وسایل زینتی و تجملی واضافی نظیر : گردن بند ، تسبیح ، توپ ، راکت تنیس  ، فندک ، زنجیر ، تلفن همراه ،کاست و CDرابه همراه خود به مدرسه نیاورد .

تذکر 5 : چنانچه این وسایل ونظیر آن از دانش آموز کشف  گردد ، علاوه براین که بخش عمده ای از نمره انضباط وی کسر می گردد  این وسایل توسط مسئولین  توقیف  وفقط درپایان سال تحصیلی به اولیای وی تحویل خواهد شد .

14- از هرگونه خرید وفروش بغیر از تعاونی مدرسه بپرهیزد .(بجز مواقعی که از مسئولین مدرسه کسب تکلیف نموده باشد )

15- از وسایل شخصی خود مراقبت نماید و در حفظ ونگهداری از اموال وتجهیزات وساختمان مدرسه اهتمام ورزد .

تذکر  6:  تجهیزات وساختمان مدرسه از اموال بیت المال محسوب می گردد و هرگونه خسارتی به آن باید بلافاصله توسط متخلف  جبران گردد .

16-  به مدیر وسایر کارکنان مدرسه و سایر دانش آموزان واولیای آنان وساکنان محل، نهایت ادب واحترام  رابجا آورده  واز درگیری فیزیکی با   دیگران جدا  بپرهیزد .

17- وسایل ووجوه پیدا شده رابه مسئولین مدرسه تحویل نماید .

18- وجه نقد زیاد ( غیر متعارف ) به همراه نداشته باشد .

19- با حفظ شعائر  مذهبی وانقلابی  درتمام مدت تحصیل ، درانجام واجبات وترک محرمات بکوشد . (امر بمعروف ونهی از منکر نماید )

20-  فضای خارج از مدرسه رامانند فضای تحصیل بداند و در رعایت موارد فوق درخارج از مدرسه با جدیت بکوشد .

تذکر 7 فقط با محقق شدن انتظارات 20 گانه ی فوق  ، نمره انضباط کامل به وی تعلق خواهد گرفت .

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما عزیزان

  دبیرستان هیئت امنائی شهید باهنر

 

 

 

 

باسمه تعالی

باتوجه به مشکلات وچالش های جدی که برگستره ی اموزش وپرورش وکانون مقدس خانه وخانواده سایه افکنده ،نگرانی های موجود در روند تعلیم وتربیت وتحقق اهداف عالیه در راستای عدالت  گستری و مهرورزی و شکوفایی وشادابی هرچه بیشتر غنچه های معرفت ودانایی بارایحه حیات بخش قرآنی است .

بی تردید مدیریت دبیرستان شهید باهنر با بکار گیری تمام توان وظرفیت های قانونی در خدمت خانواده .آینده سازان ایران اسلامی خواهد بود .

از اجاکه نقش موثر اولیا ی دانش اموزان ،نهادها ، سازمانها و گروه های اجتماعی همراه با دست اندرکاران مدرسه ، برای تصمیم گیری مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع به مثابه فرصت ممتازی برای شکوفایی  نظام تعلیم وتربیت تلقی می شود . به منظورایجاد زمینه های همکاری و شرایط مطلوب  وتقویت فرهنگ مشارکت ، ارتقای کیفیت و بهبود فعالیت های آموزشی  وپرورشی با استفاده از توانمندیها  وظرفیت های موجود فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی مدرسه ، اداره ی دبیرستان شهید باهنر درسال تحصیلی 91-1390به صورت  گروهی باترکیب امنا ومعتمدین وباتصویب ایین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه ی مدیریت هیات امنایی میسر گردیده است  .

امید است با تشکیل هیات امنایی مرکب از فرهنگیان واولیای معززوبااستفاده از تجربه ورهنمود های پیشکسوتان ، این آموزشگاه به صورت نظام مند و راهبردی بادرایت و هوشمندی دست اندرکاران  وبا مشارکت  گسترده ی فکری  وعلمی اولیای فهیم  دانش اموزان ، شاهد پیشرفت تحصیلی و تربیت نسلی پویا ، خلاق ، بافضیلت و آگاه در پهن دشت ایران اسلامی باشیم .

                                                                                        عبدالرضا طالبی

مدیر دبیرستان هیات امنایی شهید باهنر

                                                                                     1/4/91

 

آشنایی با چگونگی ثبت نام واداره مدارس هیات امنایی

والدین گرامی

باسلام وعرض ارادت خالصانه باستحضار میرساند ، باتوجه به مصوبه کمیته هیات امنایی آموزش وپرورش منطقه 12 مبنی بر مدیریت هیات امنایی دبیرستان شهید باهنر درسال تحصیلی 91 -1390 و در باب آشنایی شما اولیای گرامی  نکاتی  چند در باب آشنایی با این مدارس  یاداوری  می گردد:

1-     ثبت نام دانش اموزان محدوده ی جغرافیایی برابرضوابط  ثبت نام و دانش اموزان خارج از محدوه ی جغرافیایی دبیرستان باهماهنگی منطقه  باتعیین شرط معدل یا آزمون ورودی ومصاحبه انجام پذیر خواهد بود .(پایه اول )

2-     ترکیب هیات امنا مرکب از 10 نفر خواهد بود که اولیای محترم می توانند از 3 تا 6 عضو اصلی این هیات امنا رابه خود اختصاص دهند ( بانظر مدیر دبیرستان )

3-     بابررسی برنامه ی سالانه مدیر  دبیرستان توسط هیات امنا وتصویب اداره اموزش وپرورش منطقه ، شهریه مصوب فعالیتهای وفق برنامه اموزشی و پرورشی به اطلاع اولیای محترم خواهد رسید و امولیای محترم موظف به پرداخت این شهریه باهماهنگی وتوافق مسئولین مدرسه خواهند بود .

4-     بنابه دستور وزیر محترم اموزش و پرورش ، دریافت شهریه مدارس هیات امنایی ازتاریخ 1/8/89 به بعد خواهد بود ، فلذا اطلاع ریانی از میزان شهریه مصوب و نحوه پردخت ان در دستور کار مدیریت دبیرستان قرار گرفته است .

 

 

5-     برنامه سالیانه ی مدرسه درزمینه ی بهبود کیفیت فعالیتهای مدرسه ، فعالیت های اموزشی  وپرورشی فوق برنامه ، برگزاری دوره های اموزشی کارکنان واولیای دانش اموزان ،امور  رفاهی و بهداشتی کارکنان ودانش اموزان ف خدمات پشتیبانی وراهنمایی ومشاوره به خانواده های ودانش اموزان و.... می باشد .

6-     وظایف هیات امنا در 16بند و4 تبصره  از سوی وزارت آموزش وپرورش  تدوین شده استوهیات امنای مدرسه مکلف به انجام وظایف تعیین شده در طول سال تحصیلی می باشند .

7-     زمان حضور تمتم دانش اموزان از ساعت 7 صبح تا 15 (3بعدازظهر ) می باشد .

8-     حتی المقدور دوره های اموزشی کوتاه مدت برای  اموزش خانواده های محترم درموضاعت موردنیاز برگزار خواهد شد  .

9-     منابع مالی این مدارس  : سرانه ی اموزش و پرورش و بخش اعظم ان شهریه فعالیتهای اموزشی وپرورشی فوق برنامه و کمک های داوطلبانه ی مردمی است .

10- فعالیت های یکساله مدرسه تحت نظارت دقیق آموزش وپرورش ارزیابی خواهد شد  ودر صورت کسب امتیاز لازم ، فعلیت ان به صورت هیات امنایی ادامه خواهد داشت .

11- به اولیای محترم توصیه می شود جهت مشارکت جدی تر درتامین  منایع مالی و فکری ،باتوجه بامدیریت هیات امنایی دبیرستان شهدباهنر

 

 
  عکسهای مدرسه