نام مدرسه: دبیرستان پسرانه شهید باهنر « هیات امنایی »

 منطقه و شهر واستان: منطقه 12 تهران

آدرس : خیابان جمهوری نرسیده به میدان بهارستان جنب سینما حافظ کوچه ممتاز 

تلفن گویا : 33912737 و 33912713

           نشانی اینترنتی و آدرس وب سایت:   www.bahonar12.ir
                                                                               
  عکسهای مدرسه