کادر علمی و آموزشی  

رزومه

نام خانوادگی

آقایان

گروه آموزشی

1.pdf

اصغری

ادبیات فارسی

2.pdf

کاظمی

3

مطلوب پور

4.pdf

مه آبادی

5

دکتر زارع

آزمایشگاه شیمی

6.pdf

قنبری

آزمایشگاه فیزیک

7.pdf

بخشی زاد

تربیت بدنی

8.pdf

بشار

جغرافیا

9

دکتربیدارمغز

ریاضیات

10.pdf

جویبار

11

رضائی

12.pdf

ساعتی

13

یوسف بکیان

ریاضیات

14

خوش رفتار

ریاضیات

15

سجادی

زبان انگلیسی

16

نوجوان

17.pdf

آبائی

زیست

18.pdf

دکتر پرواز

19

صادقی

شیمی

20.pdf

نعیم

21.pdf

جعفری

عربی

22.pdf

حجتی

23.pdf

بهمن آبادی

علوم اجتماعی

24

مهدوی

فلسفه -منطق-روان شناسی

25.pdf

بهزادپور

فیزیک

26.pdf

عبدالهیان

27

کازرانیان

28

بی غم

معارف

29

محمدی

30

مصاحب

 
 
  عکسهای مدرسه