چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید باهنر یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰
لینک 1400
5لینک های کلاس های اسکای روم1400.pdf
نام کلاس لینک کلاس
کلاس 101 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-101-
کلاس 102 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-102-
کلاس 103 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-103-
کلاس 104 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-104-
کلاس ادغامی  101-102 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/101-102
کلاس ادغامی 103-104 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/103-104
کلاس ادغامی 102-103-104 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/102-103-104
کلاس ادغامی دهم https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/101-102-103-104
مشاور10 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/moshaver10
کلاس 201 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-201-
کلاس 202 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-202-
کلاس 203 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-203-
کلاس 204 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-204-
کلاس ادغامی 203-204 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/203-204
کلاس ادغامی 202-203-204 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/202-203-204
کلاس ادغامی یازدهم https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/201-202-203-204
مشاور11 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/moshaver11
کلاس301 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-301-
کلاس302 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-302-
کلاس303 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-303-
کلاس304 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/-304-
کلاس304و303 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/303-304
کلاس304و303و302 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/302-303-304
کلاس ادغامی دوازدهم https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/301-302-303-304
مشاور12 https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/moshaver12
صبحگاه https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/sobhgah
شورای دبیران https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/shora
 انجمن https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/meetings
https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/shora1401
https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/tak11
https://www.skyroom.online/ch/mkhoshraftar/takmili
 
انتهای پیام/.